Copyright Zajazd Pasymowski 2007 || Design by go create
8594093159
Hotel Pasymowski *** po³o¿ony jest na skraju lasu przy trasie E-7 Warszawa-Gdañsk. W odleg³oœci 2 km od hotelu znajduje siê miasto M³awa. Pasymowski jest obiektem, którego charakteryzuje nowoczesna architektura i otaczaj¹ca zieleñ. Nasz¹ specjalnoœci¹ jest organizacja imprez integracyjnych, bankietów okolicznoœciowych, przyjêæ weselnych, szkoleñ i balów. Pozostaj¹ one na d³ugo w pamiêci biesiadników.

Hotel zaprasza do swoich 33 pokoi jedno i dwu osobowych, gdzie znajduj¹ siê 43 miejsca noclegowe. W ka¿dym czeka na Pañstwa wspania³e po³¹czenie nowoczesnoœci z komfortem, miêdzy innymi Internet, TV a tak¿e ³azienki o wysokim standardzie. Naszym atutem jest wykwalifikowany personel i wysoka jakoœæ us³ug. Do Pañstwa dyspozycji oddajemy: restauracjê, grill, saunê, si³owniê, bilard oraz stó³ do tenisa.