garnitury Dla wymagaj±cych klientów: ekspresowe szycie garniturów na miarê garnitury ¶lubne Garnitury w zaskakuj±co niskiej cenie - zapytaj o wyprzeda¿e w salonie firmowym garnitury - szycie na miarê
 
english version
4175776333 :: Garnitury ¶lubne :: glutition :: 530-385-2520 :: Prasa :: 213-315-5059 :: Kontakt :: Dojazd :: (765) 840-5489
 
garnitury
  Producent garniturów "JOYVI" jest prywatn± firm±, dzia³aj±c± na terenie Polski w bran¿y odzie¿owej ju¿ od 1989 roku.

Firma oferuje odzie¿ mêsk± min. garnitury ¶lubne, sportowe, m³odzie¿owe .
Zatrudniamy wykwalifikowan± i fachow± kadrê pracownicz± pracuj±c± z du¿ym oddaniem dla firmy.

Oferowane przez nas wyroby wykonywane s± wy³±cznie z materia³ów najwy¿szej jako¶ci.
Oferujemy odzie¿ mêsk± w wielu wzorach i kolorach.
Staramy siê, ¿eby nazwa "JOYVI" by³a symbolem solidno¶ci, fachowo¶ci i elegancji co zaowocowa³o zdobyciem Z³otych Medali MTP za kolekcjê: Garnitury z linii VIP w 2008 i kolekcjê Garnitury ¶lubne w 2009 r.
 
  salon firmowy  

 

© JOYVI - Garnitury £ód¼ 2008 - 2013 Linie wzornicze garniturów: 708-948-7000 | 414-232-7544 | (747) 247-6989 | clasic | 703-794-8871 | vip projektowanie stron internetowych