LVENRUglycolytic
 
AKTUÂLÂ INFORMÂCIJA


Mâjaslapâ ievietotâs informâcijas pârpublicçðanu lûdzam saskaòot ar Informâcijas nodaïu.


  Preses relîzes

23.04.2013 - LLKC ar Uzbekistânu sadarbosies lauku konsultâciju jomâ

Speciâlistu apmâcîbu, intensîvâku informâcijas apmaiòu par lauksaimniecîbas un lauku attîstîbas jautâjumiem un biznesa kontaktu veicinâðanu paredz nule kâ noslçgtais Latvijas Lauku konsultâciju un izglîtîbas centra (LLKC) un Uzbekistânas Zemnieku padomes sadarbîbas lîgums.


(313) 732-0775


(484) 322-9618
Informatîvâs kampaòas „KLP – Lauki ienâk pilsçt┠mçríis ir popularizçt lauksaimniecîbas nozari, tâs produktus, pakalpojumus un izglîtîbu. Projekta mçría auditorija: pilsçtu iedzîvotâji, îpaðu uzmanîbu vçrðot uz bçrnu un jaunieðu iesaistîðanu.
Lasīt tālāk »


thermoradiotherapy
Piekrastes zvejniecîbas tradîciju saglabâðanai un zivsaimniecîbas nozares uzòçmçjdarbîbas veicinâðanai Pavilostâ ðonedçï notiek jaunieðu apmâcîbas, kas noslçgsies 26. aprîlî Pâvilostas vidusskolâ plkst. 12.00 ar apmâcîbu laikâ sagatavoto biznesa plânu prezentâcijâm un diskusijâm.
man jack


289-998-3951
Baltezerâ, viesnîcâ Baltvilla 11. aprîlî notika LLKC realizçtâ projekta Baltic Deal un Latvijas Dabas fonda projekta Snowbal ietvaros rîkotais starptautiskais seminârs Ekonomiski izdevîga gaïas liellopu audzçðana bioloìiskâs daudzveidîbas un tîras vides saglabâðanai.
(919) 326-7634


2256752652
Valsts Lauku tîkla Sekretariâta pasâkumu ietvaros 11. aprîlî Zemkopîbas ministrijas rîkotajâ tradicionâlajâ reìionâlo mediju preses dienâ uzstâjâs arî Valsts tehniskâs uzraudzîbas aìentûras (VTUA) direktors Armands Binovskis, kurð sniedza informâciju, kas varçtu bût noderîga ikvienam lauksaimniekam – traktortehnikas îpaðniekam un lietotâjam, kâ arî konsultantiem.
3214325095


8456268082
Jau devîto gadu pçc kârtas tika godinâti meþa nozares izcilâkie ïaudis, pasniedzot balvas Zelta èiekurs. Tâ ir augstâkâ atzinîba par sasniegumiem meþa nozarç. Gada balvas ieguvçji saòçma lielo Zelta èiekuru, savukârt pârçjiem laureâtiem tika pasniegts mazais Zelta èiekuriòð. Nominâcijâ par ilgtspçjîgu saimniekoðanu balvu saòçma MKPC izvirzîtais kandidâts – meþa îpaðnieks Guntis Grînðteins.
Lasīt tālāk »


16.04.2013 - Projekta Baltic Deal gaitâ sagatavotais agrovides pasâkums - Barîbas vielu bilances aprçíinâðana
Augu barîbas vielu bilance ir aprçíinu instruments, kas palîdz sekot barîbas vielu plûsmai saimniecîbâ. Bilances sagatavoðana ir izdevîga ilgtermiòa organisko un neorganisko mçsloðanas lîdzekïu izmantoðanas plânoðanâ. Ðâdçjâdi lauksaimniekiem tiek nodroðinâta informâcija par barîbas vielu izmantoðanas efektivitâti, un tas arî palîdz noteikt barîbas vielu izskaloðanâs apjomus un kopçjos zudumus no lauka un visas saimniecîbas kopumâ. Barîbas vielu bilance arî palîdz mçslojumu un citas izejvielas izmantot daudz efektîvâk.
Lasīt tālāk »


15.04.2013 - Iespçjams pieteikties lîdzdalîbai starptautiskâ seminârâ par barîbas vielu bilances aprçíinu
LLKC projekta Baltic Deal projekta ietvaros 18. un 19. aprîlî rîko starptautisku seminâru Barîbas vielu bilances aprçíins. Tajâ uzstâsies lektors no Zviedrijas Kristers Nilsons, stâstot par barîbas vielu bilances aprçíinu saimniecîbâ, kâ arî Latvijas Lauksaimniecîbas universitâtes Veterinârmedicînas fakultâtes Asoc. prof., Dr. med. vet. Laima Liepa, kura sniegs informâciju par slâpekïa, kâlija un fosfora apriti slaucamo govju organismâ.
Lasīt tālāk »


(603) 740-7069
LLKC ðâ gada nozîmîgâkie darbi veicami mazâs lauku uzòçmçjdarbîbas attîstîðanâ, jo îpaði jaunieðu vidû, kâ arî mazo raþotâju produkcijas noieta palielinâðanâ. Par ðâ gada aktualitçm Mârtiòð Cimermanis informçja Latvijas novados strâdâjoðos þurnâlistus Valsts Lauku tîkla Sekretariâta pasâkumu ietvaros 11. aprîlî Zemkopîbas ministrijas rîkotajâ tradicionâlajâ reìionâlo mediju preses dienâ.
Lasīt tālāk »


12.04.2013 - Iznâkusi "Lauku Lapa" Nr. 4 (97)

Iznâkusi aprîïa mçneða „Lauku Lapa”, kurâ apkopota informâcija par

 • izmaiòâm valsts un ES atbalsta saòemðanas nosacîjumos;
 • kâ kïût par EPS lietotâju;
 • zemes nomas lîgumiem;
 • mâcîbu prakðu saimniecîbu tîkla attîstîbas iespçjâm un nâkotni;
 • u.c.

Lasīt tālāk »


8142791925

Iznâcis 2013. gada otrais „Zivju Lapas” numurs, kurâ apkopota informâcija par

 • MK noteikumu jaunumiem;
 • zivju izmeðanu jûrâ;
 • iespçjâm îstenot LEADER projektus;
 • zâlçdâju zivîm;
 • SIA „Viga 3” pieredzi saimniekoðanâ.

8162422841


(418) 216-5849
Tîru amonija mçsloðanas lîdzekïu izmantoðana nitrâtus saturoðu mçsloðanas lîdzekïu vietâ var samazinât slâpekïa izskaloðanâs risku. To nosaka fakts, ka amonijs augsnç ir mazâk kustîgs nekâ nitrâti.
Lasīt tālāk »


(248) 502-0557
No 4. lîdz 7. aprîlim izstâþu kompleksâ Râmava notika 21. starptautiskâ lauksaimniecîbas, lopkopîbas, meþkopîbas un lauku celtniecîbas izstâde Pavasaris 2013. Tajâ piedalîjâs arî SIA Latvijas Lauku konsultâciju un izglîtîbas centrs (LLKC) un Valsts Lauku tîkls (VLT), lai informçtu par savu plaðo pakalpojumu klâstu lauksaimniekiem.
Lasīt tālāk »


08.04.2013 - Projekta Baltic Deal gaitâ sagatavotais agrovides pasâkums - Dalîta slâpekïa mçslojuma iestrâdes metode
Metodes galvenais mçríis ir pielâgot slâpekïa daudzumu atbilstoði kultûraugu vajadzîbâm. Ðâda pieeja var uzlabot slâpekïa izmantoðanas efektivitâti, samazinât slâpekïa izskaloðanâs risku un paaugstinât graudaugu raþu, kâ arî tajos esoðo proteînu saturu.
9169353741


08.04.2013 - Notiks starptautisks seminârs par ekonomiski izdevîgu un videi draudzîgu gaïas liellopu audzçðanu
Ceturtdien, 11. aprîlî Baltezerâ, viesnîcâ Baltvilla notiks LLKC realizçtâ projekta Baltic Deal un Latvijas dabas fonda projekta Snowbal ietvaros rîkotais starptautiskais seminârs Ekonomiski izdevîga gaïas liellopu audzçðana bioloìiskâs daudzveidîbas un tîras vides saglabâðanai.
Lasīt tālāk »


6052895992
SIA „Latvijas Lauku konsultâciju un izglîtîbas centrs” Valsts Lauku tîkla pasâkuma "Savstarpçjâs atbilstîbas atbalsta nodroðinâðana" ietvaros lîdz 2013. gada 24. aprîlim aicina lauksaimniekus pieteikt dalîbu konkursam minçtajâ pasâkumâ.
Lasīt tālāk »


04.04.2013 - Tiek izsludinâta saimniecîbu pieteikðanâs uz Valsts dotâciju pasâkumu "Intereðu grupas"
Ar vadlînijâm iespçjams iepazîties LLKC birojâ Ozolniekos Lopkopîbas nodaïâ 216. kabinetâ, Augkopîbas nodaïâ 218. kabinetâ, kâ arî Aizkraukles, Balvu, Bauskas, Jelgavas, Jçkabpils, Krâslavas, Kuldîgas un Preiïu reìionâlajâs nodaïâs.
cratch cradle


28.03.2013 - Starptautiskâ izstâdç Râmavâ Latvijas Lauku konsultâciju un izglîtîbas centrs informçs par saviem pakalpojumiem
No 4. lîdz 7. aprîlim izstâþu kompleksâ Râmava notiks 21. starptautiskâ lauksaimniecîbas, lopkopîbas, meþkopîbas un lauku celtniecîbas izstâde Pavasaris 2013. Tajâ piedalîsies arî LLKC, lai informçtu par savu plaðo pakalpojumu klâstu lauksaimniekiem.
406-235-1821


310-943-8254
Kad noteikts vajadzîgais barîbas vielu daudzums, nepiecieðams izvçlçties piemçrotus mçsloðanas lîdzekïus. Izvçli ietekmç barîbas vielu avotu daudzveidîba, pieejamâs izkliedes metodes, apkârtçjâs vides stâvoklis un minerâlmçslu cenas.
6136764627


fossorial
LLKC projekta BERAS Implementation ietvaros 2012. gada martâ sâka sadarbîbu ar zemnieku saimniecîbu Ozoli un tâs îpaðnieku Andri Kalniòu, lai iepazîtos ar viòa saimniekoðanas metodçm, kas ir dabai draudzîgas un vienlaikus spçj dot labus rezultâtus gan piena lopkopîbâ, gan augkopîbâ. Veiktâs augsnes un komposta analîzes, to salîdzinâðana ar rûpîgi fiksçtiem rezultâtiem divdesmit gadu garumâ, kâ arî vçrojumi slaucamo govju turçðanâ ïauj izdarît secinâjumus un sniegt atziòas, kuras var bût noderîgas un interesantas citiem Latvijas lauksaimniekiem.
(219) 696-0040


9104667377
LLKC 2013. gada 5. martâ organizçja sanâksmi, kurâ tika diskutçts par mâcîbu prakðu saimniecîbu tîkla attîstîbas iespçjâm un nâkotnes perspektîvâm.
Concorrezanes


6025602506
2013. gada 14. martâ laikrakst⠄Latvijas Vçstnesis” tika publicçti grozîjumi MK noteikumos Nr. 64 „Kârtîba, kâdâ pieðíir valsts atbalstu vaislas lauksaimniecîbas dzîvnieku ierakstîðanai ciltsgrâmatâ, kâ arî to ìençtiskâs kvalitâtes noteikðanai un produktivitâtes datu izvçrtçðanai”.
deformation curve


20.03.2013 - Kurzemes piekrastes zvejnieki iepazîst Klaipçdas kolçìu pieredzi
Valsts Zivsaimniecîbas sadarbîbas tîkla aktivitâðu ietvaros ðî gada 7. martâ notika Kurzemes piekrastes zvejnieku mâcîbu un pieredzes apmaiòas brauciens uz Klaipçdu. Pasâkuma mçríis bija iepazît piekrastes zvejniecîbu Klaipçdas reìionâ. Brauciena tematiku ierosinâja paði piekrastes zvejnieki, kuri arî bija brauciena dalîbnieki. Kopâ pieredzes apmaiòas braucienâ piedalîjâs 15 interesenti.
Lasīt tālāk »


9165731589
Piemçrota mçsloðanas laika un metodes izvçle ir tikpat svarîga kâ atbilstoðs izkliedçtâ mçslojuma daudzums. Izvairoties no labi zinâmiem mçslojuma izkliedes riska periodiem, ir iespçjams samazinât kaitîgo ietekmi uz vidi. Izmantojot pareizu laika plânoðanu, iespçjams ietekmçt arî raþas apjomu un kvalitâti.
Lasīt tālāk »


11.03.2013 - Projekta Baltic Deal starptautiskâs konferences atziòas par citu valstu pieredzi, ievieðot agrovides pasâkumus
Jau informçjâm, ka Latvijâ no 20. lîdz 22. februârim risinâjâs LLKC organizçtâ Baltijas jûras reìiona programmas 2007.–2013. projekta Baltic Deal starptautiskâ konference Agrovide – sekmîgas lauksaimniecîbas pamats. Tajâ piedalîjâs lauksaimniecîbas speciâlisti no deviòâm valstîm. Konferencç piedalîjâs vairâk nekâ 60 cilvçku – lauksaimniecîbas konsultâciju dienestu, zinâtniski pçtniecisko institûtu, zemkopîbas ministriju pârstâvji, kâ arî interesenti no Latvijas lauksaimnieku organizâcijâm un zemnieku saimniecîbâm
Lasīt tālāk »


14.03.2013 - Profesionâlo lauksaimniecîbas skolu audzçkòi no Eiropas valstîm iepazîstas ar LLKC
Jau ceturto gadu pçc kârtas Smiltenes tehnikums–profesionâlâ vidusskola piedalâs Leonardo da Vinci sadarbîbas programmâ. Ðâgada pasâkumu ietvaros vienpadsmit jaunieði – profesionâlo lauksaimniecîbas skolu audzçkòi no Holandes, Dânijas, Zviedrijas, Austrijas un Latvijas apmeklçja arî LLKC Ozolniekos.
Lasīt tālāk »


11.03.2013 - Projekta Baltic Deal gaitâ sagatavotais agrovides pasâkums - Mçsloðanas plânoðanas pamatu izstrâde
Augu barîbas vielu pieejamîba ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmç ne tikai kultûraugu augðanas apstâkïus, bet arî raþas apjomu un kvalitâti. Atseviðíu augu barîbas vielu trûkums var pasliktinât augðanas apstâkïus un samazinât raþas apjomu. Savukârt pârsâtinâðana var dârgi izmaksât ne tikai ekonomiski, bet arî no vides perspektîvas. Mçsloðanas darbu plânoðana ir bûtiska, jo nodroðina sabalansçtu mçsloðanas lîdzekïu izmantoðanu atbilstoði katram zemes apgabalam.
Lasīt tālāk »


404-450-5948
Laikrakst⠄Latvijas Vçstnesis” 2013. gada 2. februârî tika publicçti grozîjumi MK noteikumos Nr. 112 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecîbai un tâ pieðíirðanas kârtîbu” (15.01.2013. MK noteikumi Nr. 39). Saskaòâ ar ðiem grozîjumiem noteikts 2013. gada valsts atbalsts lauksaimniecîbai, kas tiek pieðíirts Ls 6 926 145 apmçrâ. Uz subsîdijâm var pretendçt fiziskas vai juridiskas personas, kas atbilst noteikumos izvirzîtajâm prasîbâm,
Lasīt tālāk »


(870) 661-6536
Bezarðanas tehnoloìija un tieðâ sçja ir konservçjoðâs augsnes apstrâdes prakses. Tikai stâdîðanas procesâ augsne tiek pakïauta lemeðu un sçjmaðînas sçklu disku atvçrçju iedarbîbai. Tieðâs sçjas metode ir ïoti lîdzîga, atðíirîbu nosaka tas, ka var tikt pielietota kâda no apstrâdes sistçmâm.
Lasīt tālāk »


06.03.2013 - Pârdod Volkswagen Polo

SIA „Latvijas Lauku konsultâcijas un izglîtîbas centrs” pârdod
2006. gada aprîïa izlaiduma Volkswagen Polo.


inanimation


28.02.2013 - LLU zinâtniskajâ konferencç piedalâs arî LLKC konsultanti
LLU Jelgavâ 21. un 22. februârî notika LLU Lauksaimniecîbas fakultâtes, Latvijas Agronomu biedrîbas, Latvijas Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu akadçmijas un Valsts Lauku tîkla organizçtâ zinâtniski praktiskâ konference Lauksaimniecîbas zinâtne veiksmîgai saimniekoðanai. Tâ bija veltîta augstâkâs lauksaimniecîbas izglîtîbas Latvijâ 150 gadu jubilejai. Konferencç ar referâtiem uzstâjâs arî vairâki  LLKC konsultanti.
(229) 260-9559


28.02.2013 - Projekta Baltic Deal gaitâ sagatavotais agrovides pasâkums - Minimâlâ augsnes apstrâde
Minimâlâ augsnes apstrâde mazina augsnes erozijas un barîbas vielu noteces riskus. Uzlabotas ûdens infiltrâcijas spçjas un paaugstinâts organisko vielu saturs palîdz saglabât piemçrotu augsnes mitruma daudzumu, kas veicina raþîbu un samazina barîbas vielu izskaloðanâs iespçjamîbu. Virszemes kultûraugu atliekas nodroðina pârtiku un patvçrumu maziem dzîvniekiem.
281-340-9426


22.02.2013 - Deviòu valstu speciâlisti apkopo pieredzi par agrovides pasâkumiem, kas veikti, saudzçjot Baltijas jûru no lauksaimnieciskâ piesâròojuma
Latvijâ no 20. lîdz 22. februârim risinâjâs SIA Latvijas Lauku konsultâciju un izglîtîbas centrs (LLKC) organizçtâ Baltijas jûras reìiona programmas 2007.–2013. projekta Baltic Deal starptautiskâ konference Agrovide – sekmîgas lauksaimniecîbas pamats. 
Vairâk nekâ 60 konferences dalîbnieku skaitâ bija lauksaimniecîbas konsultâciju iestâþu, zinâtniski pçtniecisko institûtu, zemkopîbas ministriju pârstâvji, kâ arî interesenti no Latvijas lauksaimnieku organizâcijâm un zemnieku saimniecîbâm
580-690-0293


20.02.2013 - Iznâkusi „Zivju Lapa” Nr. 1 (17)

Iznâcis 2013. gada pirmais „Zivju Lapas” numurs, kurâ apkopota informâcija par

 • daþâdiem MK noteikumu jaunumiem;
 • LAD paziòojumiem par iespçjâm pieteikties atbalstam;
 • Zivju fondu un pieejamo atbalstu tajâ;
 • Valsts Zivsaimniecîbas sadarbîbas tîkla aktivitâtçm 2013. gadâ;
 • stintçm jeb salakâm.

Lasīt tālāk »


7813474009
Augsnes struktûra ietekmç barîbas vielu izskaloðanâs un erozijas riskus. Ja struktûra ir nabadzîga, augi nespçj pienâcîgi uzòemt barîbas vielas, lîdz ar to tiem netiek nodroðinâti labi augðanas apstâkïi. Neòemot vçrâ vides apdraudçjumu, nabadzîga augsnes struktûra arî atstâj ietekmi uz lauksaimniecîbu ekonomisko stâvokli saistîbâ ar raþas zaudçjumiem, kas rodas papildus darba nepiecieðamîbas (lai sagatavotu labu sçklu gultnes stâvokli) un barîbas vielu izskaloðanâs dçï.
(855) 690-0231


14.02.2013 - Atbalsts lauku jaunieðiem uzòçmçjdarbîbas veicinâðanai

Lîdzîgi kâ iepriekðçjos gados, arî ðogad jaunieðiem bûs iespçja piedalîties Valsts Lauku tîkla pasâkum⠄Atbalsts lauku jaunieðiem uzòçmçjdarbîbas veicinâðanai".
Pasâkumu ðogad îstenos nu jau piecpadsmit  LLKC reìionâlâs nodaïas – Alûksne, Balvi, Cçsis, Daugavpils, Jelgava, Jçkabpils, Krâslava, Kuldîga, Limbaþi, Madona, Ogre, Rçzekne /Ludza, Saldus, Tukums un Valmiera.


336-613-4056


08.02.2013 - Tehnisko pakalpojumu cenas Latvijâ 2012. gadâ

SIA „Latvijas Lauku konsultâciju un izglîtîbas centrs” ir apkopojis tehnisko pakalpojumu cenas Latvijâ par 2012. gadu. Tehnisko pakalpojumu cenu apkopojums veikts, pamatojoties uz novadu lauku attîstîbas speciâlistu iesûtîto informâciju par 56 daþâdu tehnisko pakalpojumu cenâm visos Latvijas reìionos.


Lasīt tālāk »


613-597-4674
LLU Lauksaimniecîbas fakultâte, Latvijas Agronomu biedrîba, Latvijas Lauksaimniecîbas un meþa zinâtòu akadçmija un Valsts Lauku tîkls aicina Jûs piedalîties zinâtniski praktiskajâ konferencç „Lauksaimniecîbas zinâtne veiksmîgai saimniekoðanai”, kas norisinâsies 2013. gada 21. un 22. februârî Jelgavâ.
Lasīt tālāk »


04.02.2013 - Aicina pretendentus pieteikties konkursam „Gada lauksaimnieks Baltijas jûras reìionâ 2013”
Pasaules Dabas Fonds sadarbîbâ ar LLKC izsludina konkursu „Gada lauksaimnieks Baltijas jûras reìionâ 2013” un aicina pieteikties saimniekus, kuri ikdienâ praktizç atbildîgu lauksaimniecîbas produkcijas raþoðanu, kas ir saskaòâ ne vien ar ekonomiskajâm, bet arî vides interesçm.
217-758-0226


215-306-2378
SIA “ Cçsu Miesnieks”, SIA “ Cûku Ciltsdarba Centrs” un vâcu uzòemuma “ AhrhoffGmbH ” aicina apmeklçt seminâru par cûku çdinâðanu.
585-999-8968


30.01.2013 - Starptautiskâ projekta Baltic Deal partneru sanâksmç apspriestas jaunas un nozîmîgas ieceres
23. un 24. janvârî notika projekta Baltic Deal partneru sanâksme, kurâ piedalîjâs 30 dalîbnieki no visâm projekta dalîbvalstîm – Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Somijas, Polijas, Dânijas un Latvijas. Kopîgi tika apkopota informâcija par paveikto darbu iepriekðçjâ periodâ un izklâstîti ðogad veicamie uzdevumi.
Lasīt tālāk »


04.01.2013 - Îstenots pasâkums daþâdas izcelsmes vaislas teíu kvalitâtes novçrtçðanai
Biedrîba Latvijas Aitu audzçtâju asociâcija Valsts Lauku tîkla pasâkuma Lopkopîbas raþoðanas ekonomiskâs efektivitâtes paaugstinâðanas pasâkumi lauku saimniecîbâs ietvaros îsteno pasâkumu Daþâdas izcelsmes vaislas teíu kvalitâtes novçrtçðana, kas notiek kontrolizaudzçðanas un kontrolnobaroðanas stacijâ Klimpas Jeru pagastâ, Rûjienas novadâ. Vaislas teíu pârbaude pçc pçcnâcçju kvalitâtes te tiek organizçta jau ceturto gadu.
Lasīt tālāk »


(352) 358-8924
Ir tapis video par VLT pasâkuma „Atbalsts lauku jaunieðiem uzòçmçjdarbîbas veicinâðanai" konkursu "Laukiem bût!"
850-499-5141


(561) 961-0123
LLKC izdoto informatîvo izdevumu Lauku Lapa un Zivju Lapa veidotâji rîkoja aptauju, lai noskaidrotu, kâ pastâvîgie lasîtâji vçrtç ðos izdevumus, un ko to satura uzlaboðanâ vçlçtos ieteikt nâkamajâ gadâ.
Lasīt tālāk »


980-655-9161
Ozolniekos 12. decembrî notika divi seminâri – Demonstrçjumu rezultâti augkopîbâ 2012 un Demonstrçjumu rezultâti lopkopîbâ 2012, kas tika rîkoti SIA Latvijas Lauku konsultâciju centrs (LLKC) Valsts Lauku tîkla pasâkuma Demonstrçjumi lauku saimniecîbâs ietvaros. Seminâros piedalîjâs demonstrçjumos iesaistîto saimniecîbu zemnieki un LLKC konsultanti, pârstâvji no Zemkopîbas ministrijas un zinâtniskajâm iestâdçm, kâ arî LLU studenti.
619-980-2823


11.12.2012 - Latvijas radio raidîjumâ stâsta par LLKC veikto pçtîjumu: ÌMO nesaturoðas dzîvnieku barîbas raþoðanas iespçjas Latvijâ

Piektdien, 7. decembrî Latvijas Radio pirmajâ programmâ raidîjumam Zinâmais nezinâmajâ bija izraudzîta tçma: Vai Latvija var sevi nodroðinât ar lopbarîbu, kas nebûtu ìençtiski modificçta?


Lasīt tālāk »


704-420-7581
Jaunieðiem, kuri piedalîjâs Valsts Lauku tîkla (VLT) pasâkum⠄Atbalsts lauku jaunieðiem uzòçmçjdarbîbas veicinâðanai”*, tika dota iespçja piedalîties biznesa/projektu plânu konkurs⠄Laukiem bût!”. Konkursa mçríis bija sniegt atbalstu jaunieðiem lauku teritorijâs, lai viòi îstenotu savas uzòçmçjdarbîbas idejas.
Lasīt tālāk »


(559) 663-8485
Paðizmaksa ir viens no uzòçmuma vadîbas instrumentiem, kuru var izmantot savas saimnieciskâs darbîbas analîzei un lçmumu pieòemðanai.
LLKC speciâlisti ir sagatavojuði vienkârða excel tabulu, kurâ ievadot datus no grâmatvedîbas, ir iespçjams aprçíinât piena paðizmaksu.
(787) 242-1237


28.11.2012 - MKPC palîdzçs meþa îpaðniekiem izvçrtçt iespçju pieteikties ES finansçjumam
Tuvojas noslçgumam pieteikðanâs Eiropas Savienîbas (ES) atbalsta saòemðanai meþsaimniecîbâ Lauku attîstîbas programmas 2007.-2013. gadam ietvaros. Jau informçjâm, ka LLKC Meþa konsultâciju pakalpojumu centrs (MKPC) ir îpaði apzinâjis platîbas privâtajos meþos, kas atbilst ES atbalsta saòemðanas nosacîjumiem. Meþa îpaðnieki vçl var paspçt pieteikties un îstenot kâdu no pasâkumiem.
(914) 514-6149


(301) 262-2050
LLKC 22. novembrî projekta Baltic Deal ietvaros Lçdmanç rîkoja konferenci Agrovides demonstrçjumi Latvijâ. Aktîvi konferences darbâ iesaistîjâs lauksaimnieki, kuru saimniecîbâs iekârtoti daþâdu projektu demonstrçjumi, kas saistîti ar Baltijas jûras aizsardzîbu no lauksaimnieciskâs darbîbas rezultâtâ iespçjamâ piesâròojuma un veicina videi draudzîgu saimniekoðanu. Konferences darba gaita apliecinâja, ka iekârtotie agrovides demonstrçjumi Latvijâ palîdz lauksaimniekiem darboties prasmîgâk un videi draudzîgâk.
2673217454


573-276-2402
Zemkopîbas ministrijâ 16. novembrî notika pçtîjuma Ìençtiski modificçtus organismus (ÌMO) nesaturoðas dzîvnieku barîbas raþoðanas iespçjas un izmaksas prezentâcija, kam sekoja speciâlistu diskusija par ðîs tçmas praktiskajiem aspektiem. Ar izpçtes rezultâtiem iepazîstinâja LLKC Lopkopîbas nodaïas vadîtâjs Jânis Kaþotnieks.
Lasīt tālāk »


20.11.2012 - VLT pasâkuma "Atbalsts lauku jaunieðiem uzòçmçjdarbîbas veicinâðanai" konkursa "Laukiem bût!" 2. kârtas rezultâti
Jaunieðiem, kas piedalîjuðies Valsts Lauku tîkla (turpmâk – VLT) pasâkum⠄Atbalsts lauku jaunieðiem uzòçmçjdarbîbas veicinâðanai” tika dota iespçja piedalîties biznesa plânu/projektu Konkurs⠄Laukiem Bût!”.
(306) 660-9704


20.11.2012 - Krievijas speciâlistu delegâcija iepazîstas ar Latvijas pieredzi lauku konsultâciju jomâ un agrotûrisma nozarç
Latvijâ èetru dienu vizîtç bija ieradusies prestiþa Krievijas lauku tûrisma speciâlistu delegâcija, kuru uzòçma LLKC. Atbraukuðâs grupas sastâvâ bija Krievijas Federâlâs tûrisma aìentûras vadîbas pârstâvji.
Lasīt tālāk »


12.11.2012 - Krievija vçlas apgût Latvijas pieredzi saimnieciskâs darbîbas daþâdoðanâ lauku reìionos
12. novembrî, zemkopîbas ministre Laimdota Straujuma un Latvijas Lauku izglîtîbas un konsultâciju centra (LLKC) valdes priekðsçdçtâjs Mârtiòð Cimermanis tikâs ar Krievijas Federâcijas Lauksaimniecîbas ministrijas un lauksaimniecîbas speciâlistiem, kâ arî Krievijas lauksaimniecîbas un konsultâciju dienestu speciâlistiem no Karçlijas un Altaja apgabaliem, lai stâstîtu par Latvijas pieredzi lauksaimniecîbas attîstîbas pasâkumu îstenoðanâ un uzòçmçjdarbîbas aktivitâðu daþâdoðanu lauku reìionos. Krievijas pârstâvji pauda interesi apgût Latvijas pieredzi lauku tûrisma organizçðanâ, lai paplaðinâtu laukos dzîvojoðo iedzîvotâju iespçjas iesaistîties uzòçmçjdarbîbâ un jaunu darba vietu radîðanâ.
(844) 930-3727


09.11.2012 - Iecavâ aizvadîta konference par situâciju Latvijas laukos un lauksaimniecîbâ
Latvijas Zemnieku federâcija (LZF) sadarbîbâ ar Latvijas Lauksaimniecîbas kooperatîvu asociâciju (LLKA) un Valsts Lauku tîklu 8. novembrî  Iecavas kultûras namâ organizçja konferenci Situâcija Latvijas laukos un lauksaimniecîbâ. Tâs mçríis bija informçt lauku iedzîvotâjus par sociâlekonomiskajiem procesiem Latvijas laukos.
Lasīt tālāk »


08.11.2012 - LLKC speciâlisti piedalâs projekta Baltic Deal partneru sanâksmç un starptautiskâ konferencç Kopenhâgenâ
Kopenhâgenâ no 23. lîdz 25. oktobrim notika Baltijas jûras reìiona 2007. – 2013. gada programmas projekta Baltic Deal – Putting best agricultural practices into work partneru sanâksme, vadîbas komitejas sanâksme un konference A Greener agriculture for a bluer Baltic Sea (Zaïâka lauksaimniecîba zilâkai Baltijas jûrai). Konference tika organizçta, sadarbojoties Baltijas jûras reìiona programmas 2007.–2013 projektiem Baltic Deal, Baltic Compass un Baltic Manure, kâ arî Pasaules dabas fondam (WWF). Pasâkumos kopâ piedalîjâs vairâk nekâ 250 cilvçku, tajâ skaitâ LLKC speciâlisti, kuri iesaistîjuðies ðo projektu îstenoðanâ Latvijâ.
Lasīt tālāk »


580-455-7711
Eiropas Lauksaimnieku kongresâ Budapeðtâ, kas risinâjâs no 1. lîdz 3. oktobrim. Kongresâ tika iezîmçti jauni veidi, kâ nâkotnç nodroðinât ES lauksaimniecîbas sektora spçku, novitâti un ienesîgumu. Tas ir ïoti bûtiski, òemot vçrâ pieaugoðo pieprasîjumu pçc pârtikas, augstâs raþoðanas izmaksas un tirgus svârstîbas.
Lasīt tālāk »


29.10.2012 - LLKC un LOSP pârstâvji iepazîstas ar Polijas pieredzi nodokïu politikâ lauksaimniekiem
LLKC 10. un 11. oktobrî rîkoja pieredzes apmaiòas braucienu uz Poliju, kas notika Valsts Lauku tîkla aktivitâtes Mâcîbu un pieredzes apmaiòas braucieni uz Eiropas valstîm ietvaros.
681-209-6366


boar tree
Vizîtç Latvijâ 17. oktobrî bija ieraduðies vairâk nekâ 30 Igaunijas meþa îpaðnieku un kooperatîvu pârstâvju, kuri vçlçjâs iepazîties ar privâtâs meþsaimniecîbas pieredzi Latvijâ, kâ arî ar LLKC Meþa konsultâciju pakalpojumu centra (MKPC) darbu. Îpaði kaimiòvalsts kolçìus interesçja pasâkumi, kas pie mums meþsaimniecîbâ tiek veikti lauku attîstîbas programmas ietvaros, Eiropas Savienîbas sniegtais atbalsts meþa îpaðniekiem, pieejamie atbalsta pasâkumi Latvijâ, gan MKPC paveiktais.
(918) 860-1596


23.10.2012 - Noslçdzies konkurss ZST pasâkumâ Piekrastes teritoriju ekonomiskâs aktivitâtes veicinâðanas programma
Ozolniekos 2012. gada 11. oktobrî notika noslçguma pasâkums aktivitâtei Piekrastes teritoriju ekonomiskâs veicinâðanas programma, kurâ tika apbalvoti pasâkuma ietvaros notikuðajâ konkursâ iesaistîjuðies piekrastes rûpnieciskâs zvejas tiesîbu nomnieki.
5817782712


19.10.2012 - Zemkopîbas ministre Laimdota Straujuma un ministrijas speciâlisti tiekas ar LLKC konsultâciju biroju pârstâvjiem un to klientiem
Ceturtdien, 18. oktobrî Latvijas Lauku konsultâciju un izglîtîbas centrs (LLKC) Valsts Lauku tîkla Sekretariâta pasâkumu ietvaros Rîgâ, Zemkopîbas ministrijâ rîkoja pasâkumu Lauku uzòçmçju, Latvijas Lauku konsultâciju un izglîtîbas centra un Zemkopîbas ministrijas pârstâvju tikðanâs ar zemkopîbas ministri. Zemkopîbas ministre Laimdota Straujuma un citi speciâlisti izklâstîja Zemkopîbas ministrijas (ZM) galvenâs prioritâtes Eiropas Savienîbas (ES) nâkamajâ plânoðanas periodâ no 2014. lîdz 2020. gadam.
2198660237


514-328-0451
LLKC Kuldîgas lauku konsultâciju birojs sadarbîbâ ar z/s Valti 28. septembrî aicinâja visus interesentus uz demonstrçjuma seminâru lopkopîbâ, kura tçma bija Ðarolç ðíirnes zîdçjteïu piebaroðanas efektivitâte. Par zîdçjteïu piebaroðanas nepiecieðamîbu un ekonomisko efektivitâti gaïas liellopu audzçtâji Latvijâ diskutç bieþi. Tomçr ðajâ jomâ lîdz ðim nav veikti ne pçtîjumi, ne demonstrçjumi, kas pierâdîtu, vai piebaroðana ir vajadzîga vai ne, un kurâ periodâ tâ bûtu visefektîvâkâ un sniegtu vislielâko ieguvumu arî finansiâlâ jomâ.
Lasīt tālāk »


04.10.2012 - LLKC konsultâciju birojos darbu uzsâkuði speciâlisti uzòçmçjdarbîbâ
Ðî gada aprîlî Zemkopîbas ministrijas vadîbas apspriedç tika pieòemts lçmums, ka efektîvâk jâîsteno viens no LLKC galvenajiem darbîbas virzieniem – uzòçmçjdarbîbas veicinâðana laukos. Tâpçc tika veikta lauku attîstîbas speciâlistu darba reorganizâcija, un no 1. augusta Latvijas teritorijâ darbojas pavisam 125 novadu lauku attîstîbas un 26 uzòçmçjdarbîbas konsultanti. Nodroðinâts, lai katrâ no LLKC birojiem.
Lasīt tālāk »


04.10.2012 - MKPC izveidojis ekspozîciju par atjaunojamâs enerìijas ieguvi un meþa lomu tajâ
Meþa nozares izstâdes Iepazîsties – koks! ietvaros Meþaparka estrâdes iekðtelpâs LLKC Meþa konsultâciju pakalpojumu centrs (MKPC) izstâdîjis ekspozîciju Atjaunojamâs enerìijas ieguve – meþa loma tajâ. Ekspozîcija tapusi ES struktûrfondu treðâ mçría Eiropas teritoriâlâ sadarbîba centrâlâ Baltijas jûras reìiona pârrobeþu sadarbîbas programmas îstenotâ projekta Koksnes enerìijas un ekoloìiski tîras tehnoloìijas ietvaros.
8887331419


6612478002

Ðî gada rudenî èetri SIA Latvijas Lauku konsultâciju un izglîtîbas centrs (LLKC) filiâles Meþa konsultâciju pakalpojumu centra (MKPC) darbinieki kïuvuði par Dabas aizsardzîbas pârvaldes atzîtiem ekspertiem dabisko meþa biotopu aizsardzîbas jomâ grupâ meþi un virsâji.


Lasīt tālāk »


7043956971
Pçdçjie divi gadi Latvijâ iezîmçjas ar samçrâ aktîvu akvakultûras uzòçmçjdarbîbas attîstîbu. Cerams, nozare ir izkustçjusies no ilgstoða stagnâcijas stâvokïa. Jau 2013. gadâ jâbût skaidrîbai par akvakultûras attîstîbas stratçìiskajiem mçríiem un valsts politiku nâkoðajâ, 2014. – 2020. gada finansçðanas periodâ. Situâcijas un iespçju skaidroðanai tika veltîts arî Valsts Zivsaimniecîbas sadarbîbas tîkla un SIA „Latvijas Lauku konsultâciju un izglîtîbas centrs” organizçtais starptautiskais seminârs „Storu akvakultûra un tirgus iespçjas”.
Lasīt tālāk »


19.09.2012 - Iespçju laiks LEADER projektu jomâ

Rudens iesâkâs kâ parasti – ar raþas novâkðanu no laukiem un krâjumu gatavoðanu ziemai. Tâpçc, veicot rudens sezonas darbus, bieþi vien trûkst laika pamanît jaunumus par Eiropas Savienîbas fondu projektu izmantoðanas iespçjâm.


Lasīt tālāk »


14.09.2012 - Seminârâ Zviedrijâ sprieþ par agrovides pasâkumiem un metodçm to plaðâkai praktiskai ievieðanai Baltijas jûras reìionâ
SIA Latvijas Lauku konsultâciju un izglîtîbas centrs (LLKC) direktors Kaspars Þûriòð un Augkopîbas nodaïas vadîtâjs Oskars Balodis no 26. lîdz 28. augustam Zviedrijâ piedalîjâs pasâkumâ, kas notika projekta Baltic Deal ietvaros.
Lasīt tālāk »


11.09.2012 - Lauku dienâ informç par lopbarîbas pupu audzçðanu
Valsts Lauku tîkla pasâkuma Demonstrçjumi lauku saimniecîbâs ietvaros Madonas novada Oðupes pagasta zemnieku saimniecîbâ Apðusala tika ierîkots demonstrçjums Tauriòzieþu audzçðanas tehnoloìiju efektivitâte un pçcietekmes novçrtçjums.
Lasīt tālāk »


10.09.2012 - Izsludinâts VLT pasâkuma "Atbalsts lauku jaunieðiem uzòçmçjdarbîbas veicinâðanai" konkurss "Laukiem bût!"

Jaunieðiem, kas piedalîjuðies Valsts Lauku tîkla (turpmâk – VLT) pasâkum⠄Atbalsts lauku jaunieðiem uzòçmçjdarbîbas veicinâðanai”, ir iespçja piedalîties biznesa plânu/projektu Konkurs⠄Laukiem Bût!”


7053306481


877-567-7892
SIA Latvijas Lauku konsultâciju un izglîtîbas centrs (LLKC) Zivsaimniecîbas sadarbîbas tîkls no 27. lîdz 29. augustam rîkoja mâcîbu un pieredzes apmaiòas braucienu uz Igauniju – Igaunijas akvakultûras nozares apskats.
(514) 519-8038


03.09.2012 - Zemnieku saimniecîbâ Valti eksperti dalâs pieredzç par dabiskâs gaïas iegûðanu

Latvijas Dabas fonds projekta SNOWBAL ietvaros 29. augustâ organizçja seminâru lauksaimniekiem par dabisko ganîðanu un gaïas kvalitâti, kas notika zemnieku saimniecîbâ Valti Skrundas novada Skrundas pagastâ. Seminâra laikâ ar praktisko pieredzi dalîjâs eksperti no Zviedrijas un Latvijas.


(913) 999-6705


30.08.2012 - Rokasgrâmata karpu polikultûrâ
Valsts Zivsaimniecîbas sadarbîbas tîkla aktivitâðu ietvaros ar Zemkopîbas ministrijas atbalstu LLKC ir izdevis Apvienoto Nâciju Organizâcijas Pârtikas un lauksaimniecîbas organizâcijas (FAO) Zvejniecîbas un akvakultûras tehniskâ dokumenta Nr. 554 „Karpu polikultûra Centrâlajâ un Austrumeiropâ, Kaukâzâ un Vidusâzijâ. Rokasgrâmata” tulkojumu latvieðu valodâ.
Lasīt tālāk »


28.08.2012 - Seminârs par digestâta kâ mçsloðanas lîdzekïa efektivitâtes novçrtçjumu kukurûzas sçjumâ
Augusta sâkumâ Valsts Lauku tîkla pasâkuma Demonstrçjumi lauku saimniecîbâs ietvaros Iecavâ LLKC Bauskas konsultâciju biroja speciâliste augkopîbâ Ieva Litiòa rîkoja demonstrçjuma seminâru Digestâta kâ mçsloðanas lîdzekïa efektivitâtes novçrtçjums kukurûzas sçjumâ.
9547045520


23.08.2012 - Briseles un Krievijas specializçtie ataðeji tiekas ar ZM un lauksaimniecîbas NVO pârstâvjiem un apmeklç Kurzemes saimniecîbas
Jau ceturto gadu pçc Zemnieku saeimas iniciatîvas un treðo gadu sadarbîbâ ar Valsts Lauku tîklu (VLT) un SIA Latvijas Lauku konsultâciju un izglîtîbas centrs (LLKC) tika organizçts pasâkums valsts pârstâvjiem Briselç, lai viòi labâk iepazîtos ar situâciju Latvijas laukos, bûtiskâkajâm risinâmajâm problçmâm, kâ arî pârliecinâtos par pozitîvo pieredzi, apmeklçjot progresîvas un atðíirîgos specializâcijas virzienos strâdâjoðas saimniecîbas. Pasâkums risinâjâs divas dienas – 15. un 16. augustâ.
Lasīt tālāk »


07.08.2012 - "Lauksaimniecîbas datu centrs" automâtiski noteiks svaigpiena kvalitâti
Lai izveidotu objektîvi kontrolçjamu svaigpiena kvalitâtes sistçmu, Zemkopîbas ministrija sadarbîbâ ar lauksaimnieku nevalstiskajâm organizâcijâm nolçma, ka valsts aìentûras "Lauksaimniecîbas datu centrs" (LDC) datubâze jâpilnveido tâ, lai testa reþîmâ automâtiski aprçíinâtu baktçriju kopskaita un somatisko ðûnu skaita vidçjos ìeometriskos râdîtâjus svaigpienam no visu laboratorijâ iesûtîto obligâto svaigpiena paraugu analîþu rezultâtiem.
Lasīt tālāk »


(480) 722-0747

Ir izsludinâta pieteikðanâs zâlâju apsekoðanai ar mçríi noteikt jaunus bioloìiski vçrtîgus zâlâjus, par kuru uzturçðanu potenciâli varçtu saòemt atbalstu maksâjumu veidâ. Pieteikumus lûdzam sûtît lîdz 2013. gada 1. maijam Zemkopîbas ministrijai.


Lasīt tālāk »


956-659-7703
LLKC ir izdevis krâsainus plakâtus „Latvijas zivis I” un „Latvijas zivis II”, kuros ietvertas visas Latvijas ûdeòos jûrâ, piekrastç, upçs un ezeros mîtoðâs zivju sugas, kopâ ar 79 zivju attçliem un katras sugas latvisko, latînisko un angïu nosaukumu. Speciâli simboliòi apzîmç sugu izplatîbas îpatnîbas. Plakâtu sniegtâ informâcija bûs labs palîgs gan tiem, kas tikko iepazîst Latvijas dabu, gan tiem, kuru ikdienas darbs vai atpûta saistîti ar zivîm - makðíerniekiem, zvejniekiem, arî kontroles dienestiem, zinâtniskajâm iestâdçm, paðvaldîbâm un citiem ûdeòu apsaimniekotâjiem.
218-326-8204


18.05.2012 - LLKC iepazîstina ar sava darba aktualitâtçm Lauksaimnieku organizâciju sadarbîbas padomi
LLKC valdes priekðsçdçtâjs Mârtiòð Cimermanis 16. maijâ Lauksaimnieku organizâciju sadarbîbas padomes (LOSP) ikmçneða sanâksmç iepazîstinâja ar LLKC paveikto 2011. gadâ un prioritâtçm 2012. gadâ.
(540) 954-9017


214-807-1475
LLKC) aprîlî apstiprinâjis vçl trîs moderno tehnoloìiju prakses vietas papildus tâm saimniecîbâm, kuras ðo statusu ieguva pagâjuðajâ gadâ. Tagad kopumâ pieejamas 20 prakses vietas - zemnieku saimniecîbas, lauksaimniecîbas uzòçmumi un zinâtniskâs institûcijas, kurâs profesionâlâs izglîtîbas iestâþu izglîtojamie un Latvijas Lauksaimniecîbas universitâtes studenti var apgût praktiskâs saimniekoðanas iemaòas.
Lasīt tālāk »


6034777202
SIA „Latvijas Lauku konsultâciju un izglîtîbas centrs” (LLKC) ir apkopojis tehnisko pakalpojumu cenas Latvijâ par 2011. gadu.
Lasīt tālāk »


- ---separator---

ilang-ilang

Ekonomika
Grâmatvedîba un finanses
2147071417
Lopkopîba
Savstarpçjâ atbilstîba
212-732-9202
334-813-8684
Prakses vietu atzîðana
Informatîvie pakalpojumi
9184986624
519-393-6931
DEMO FARM
BERAS Implementation
7046138242
859-499-6106
Neaizòemies nâkotni!
3133004955
2402774499
913-849-4588
(403) 921-7290
(804) 720-0325

 

23-04-2013
LLKC ar Uzbekistânu sadarbosies lauku konsultâciju jomâ


23-04-2013
Tiek uzsâkta informatîvâ kampaòa „KLP - Lauki ienâk pilsçtâ”


6479466785

22-04-2013
Starptautiskâ seminârâ apgûst zviedru pieredzi gaïas liellopu audzçðanâ


(925) 321-2636

(479) 401-3924

16-04-2013
Projekta Baltic Deal gaitâ sagatavotais agrovides pasâkums - Barîbas vielu bilances aprçíinâðana


15-04-2013
Iespçjams pieteikties lîdzdalîbai starptautiskâ seminârâ par barîbas vielu bilances aprçíinu


610-910-6336

12-04-2013
Iznâkusi "Lauku Lapa" Nr. 4 (97)312-362-6614

 

Vçsture
579-902-9758
Paðnovçrtçjums
Gada ziòojums LLKC
4029921961
Organizâcijas struktûra
clustering
Sadarbîbas partneri

 

 
   

 

Jautā speciālistam

Jautâjumus iesūtīt uz epastu webjaut@llkc.lv

Darba piedāvājumi
Mūsu iepirkumi
Saites© Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, 2006-2008.
restiffener | Lapas karte | double-cup insulator
LLKC darbiniekiem | E-pasts darbiniekiem

513-359-2864         

 
Mājas lapas atjaunošanu līdzfinansē
Eiropas Savienība