(813) 572-2669 806-248-5814 (440) 551-5020 multimillionaire
O nas
(469) 474-2960Dzia³alno¶æProjekty9392728762Partnerzy
» 9132625158
basiation
Historia
Referencje i osi±gniêcia
Zg³aszanie projektów
Praca
3235943685
 

Witamy w Europejskim Centrum Przedsiêbiorczo¶ci

Jeste¶my niezale¿n± firm± doradcz±, istniej±c± od 2003 r. Nasz± misj± jest wspieranie rozwoju polskich przedsiêbiorstw, organizacji pozarz±dowych i regionów. Nasze dzia³ania polegaj± na doradztwie strategicznym, finansowo-inwestycyjnym (w tym M&A, M/LBO, PE/VC) oraz pomocy w pozyskiwaniu zewnêtrznych ¼róde³ finansowania, w szczególno¶ci z funduszy unijnych. Jeste¶my aktywnym uczestnikiem procesów zwi±zanych z rozwojem przedsiêbiorczo¶ci w Polsce i Europie.

Zespó³ EuCP tworz± eksperci z zakresu finansowania rozwoju podmiotów gospodarczych. Dziêki ich wiedzy i do¶wiadczeniu ju¿ w 2004 r. znale¼li¶my siê w pierwszej dziesi±tce firm konsultingowych najskuteczniej pozyskuj±cych dotacje UE w Polsce. Od tamtej pory niezmiennie plasujemy siê w czo³ówce rankingów polskich firm doradczych.

 

Przedstaw nam swoje potrzeby, a my przedstawimy Ci nasz± ofertê

 

 


Europejskie Centrum Przedsiêbiorczo¶ci zarejestrowane jest w S±dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia³ Gospodarczy KRS pod nr 0000189537
NIP: 526-273-88-50
REGON: 015627530
Kapita³ zak³adowy: 50 000 PLN

Aktualno¶ci:765-962-5786

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W ZWI¡ZKU Z ZAPYTANIAEM OFERTOWYM nr 5/2015/EZP/Sala, catering, hotel, obs³uga/OP z dnia 30.04.2015 r.


INFORMACJA O UNIEWA¯NIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4/2015/EZP/Sala, catering, hotel, obs³uga/LubSzcz z dnia 29.04.2015 r.


INFORMACJA O UNIEWA¯NIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 3/2015/EZP/Sala, catering, hotel, obs³uga/TorWroKat z dnia 29.04.2015 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2015/EZP/Sala, catering, hotel, obs³uga/OP NA WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ, ¦WIADCZENIE US£UG CATERINGU, WYNAJEM POKOI HOTELOWYCH I OBS£UGÊ SZKOLEÑ z dnia 30.04.2015 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2015/EZP/Sala, catering, hotel, obs³uga/TorWroKat NA WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ, ¦WIADCZENIE US£UG CATERINGU, WYNAJEM POKOI HOTELOWYCH I OBS£UGÊ SZKOLEÑ z dnia 29.04.2015 r.

(855) 871-8484
(888) 242-7975
8082900381
Cabiritic

ZAWIADOMIENIE O WY£ONIENIU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. Z ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 22/2015/WM/ Sala, catering, hotel, obs³uga/ Ser-Poz-Aug

(803) 512-3115

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/2015/WM/ Sala, catering, hotel, obs³uga/Ser-Poz-Aug NA WYNAJEM SALI SZKOLENIOWEJ, ¦WIADCZENIE US£UG CATERINGU, WYNAJEM POKOI HOTELOWYCH I OBS£UGÊ SZKOLEÑ z dnia 04.03.2015 r.

Minyan


(519) 763-8576
Archiwum
ul. Kopernika 34, 00-336 Warszawa, tel. (22) 826-37-00, fax (22) 826-35-33, kom. (0) 693-151-865, email: eucp@eucp.pl
Copyright © 2006, All rights reserved. Design: (207) 539-3258