WELCOME
TO
bangkok business college

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยได้จัดการศึกษาเพื่อเยาวชน โดยได้ทำหน้าที่ ให้การศึกษา อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม สำเร็จการศึกษาไปอย่างมีคุณภาพ และมีบทบาทหน้าที่อยู่ในหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ซึ่งได้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นจำนวนมาก มาเป็นเวลาถึง 75 กว่าปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนได้พยายามพัฒนาการเรียนการสอนให้เจริญ ก้าวหน้า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบถึงกันทั่วโลก เทคโนโลยีใหม่ๆ มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตมากขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้นำคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย และสื่อประสม มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด พร้อมที่จะก้าว เข้าสู่อาชีพในโลกธุรกิจต่อไป ทั้งนี้ก็ด้วยความเสียสละ ความพยายามร่วมกันของ บุคลากรทุกฝ่าย ทุกท่าน เป็นผลให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือก จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2536 ซึ่งนับเป็นเกียรติสูงสุด

รายละเอียด >

ครู / บุคลากรทางการศึกษา

คลิกเพื่อดูครู / บุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมด

นางสาวจันทิมา บุญพยุง

หัวหน้าสายวิชาชีพ

นางรัตนากร วรรธนะเพียร

หัวหน้าสายวิชาทักษะชีวิต

นางเนาวรัตน์ กีรติพิบูล

หัวหน้ากลุ่มวิชาบัญชี

นางสาวปราณี เพ็ชรศิริ

หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

หลักสูตรการเรียนการสอน

ปวช. ปวส.

ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

- ปณิธาน
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อให้ดำรงตนและ ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

- อัตลักษณ์
เด่นวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ

- เอกลักษณ์
วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม

- วิสัยทัศน์
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

คณะผู้บริหาร >

ติดต่อเรา

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 588 ถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0-2208-9802-9, 0-2251-9852

Fax 0-2252-7644

909-212-8251

เมนูหลัก

X